Kasulik teave

Seadused ja määrused

- Käibemaksuseadus
- Tulumaksuseadus
- Sotsiaalmaksuseadus
- Puhkuseseadus
- Puhkusetasu arvutamise kord
- Töölepingu seadus
- Palgaseadus
- Riikliku pensionikindlustuse seadus
- Raamatupidamise seadus
- Äriseadustik

 

 

Raamatupidamise toimkonna juhendid

- RTJ 0 Eessõna
- RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted
- RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes
- RTJ 3 Finantsinstrumendid
- RTJ 4 Varud (muudetud 2005)
- RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara
- RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud
- RTJ 7 Biolooogilised varad
- RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad
- RTJ 9 Rendiarvestus
- RTJ 10 Tulu kajastamine
- RTJ 11 Ühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine
- RTJ 12 Valitsusepoolne abi
- RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded
- RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused
- RTJ 15 Vahearuanded
- RTJ 16 Segmendiaruandlus
- RTJ 17 Teenuste kontsessioonikokkulepped


 

Maksu- ja Tolliamet

uudised ja pressiteated
maksukalender 2013